نمی خوام دربدر
پیچ و خم این جاده شم
واسه آتیش همه یک هیزومه آماده شم

دسته ها : در هم
يکشنبه سی یکم 6 1387
X